Zondag 28 April 2019

Zonder doel gaan we door strijd en tegenslagen.

Mozes is een voorbeeld.

 • Vondeling en opgevoed aan het hof van de Farao

 • Zoon van de farao

 • Opvolger van de troon

 • Alles hem ontnomen wat hij had

 • Gaan leven in de woestijn

 • Na 40 jaar sprak God tot Mozes

 • Zijn eerst opdracht was terug te gaan naar de plaats waar hij

  alles had verloren in de ogen van de mens.

 • De Farao vragen zijn mensen te laten gaan.

 • Zijn tweede opdracht was zijn doel, het volk leiden naar het

  beloofde land.

 • Hij komt tot zijn doel en is een van de grootste leiders in de

  Bijbel.

  Mensen zonder doel hebben veel problemen en strijd.
  Om je problemen te overwinnen moet je eerst je doel vinden.
  God heeft voor iedereen een doel.
  Spreuken 19:21 Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.

  Proverbs 19:21 Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.

  Jesaja 55:9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

  Romeinen12: 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

 

Ken uw door God gegeven identiteit

 • Wie je bent in Christus en wie jij geworden bent in Christus bent.
 • De vijand van je ziel wil niet dat je ontdekt wie je werkelijk bent in Christus.
 • Laat de vijand je geestelijke identiteit niet stelen want dan zal hij proberen je door God gegeven bestemming te dwarsbomen.
Gods Woord stelt in Hosea 4: 6 "Mijn volk zal omkomen door gebrek aan kennis." Dit betaamt ons om te leren waarom de Heer voor ons aan het Kruis stierf en vanwege Zijn opperste offer hoe Hij u ziet en wie u bent in Hem. Jij bent de Geliefde van de Heer ... genoeg voor Hem om voor jou te sterven. En u bent een mede-erfgenaam van Christus en zit geestelijk met Hem in hemelse gewesten. Zo heb je als erfgenaam een erfenis! Romeinen 8:16-17 16Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Efeziërs 1:11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, Efeziërs 1:18-22 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
"De Heere is van plan je te laten slagen en je niet te laten mislukken, om je een toekomst hoop te geven" Jeremia 29: 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dus wanhoop niet! Integendeel, word echt goed geïnformeerd over wie je bent in Christus, zodat je de leugens van de vijand en de obstakels die voor je liggen kunt onderwerpen met de waarheid van Gods Woord. 2. Ken uw de door God gegeven autoriteit Een deel van onze erfenis is gedelegeerde bevoegdheid. Hij heeft ons de macht over de vijand gegeven: Lukas 10: 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Mattheüs 16: 19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Mattheüs 10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

Johannes 10: 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Lucas 9: 1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.Deuteronomium 28: 13 De Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden.

3. Doe je geestelijke wapenrusting aan

Wees ervan overtuigt dat het slagveld in de geestelijke wereld is, dus doe je hele geestelijke wapenrusting dagelijks aan.
Het slagveld is de geest en we zijn in een strijd.
Het is heel belangrijk om elke gedachte gevangen te nemen tot de gehoorzaamheid van Christus.
2 Korintiërs 10: 3-6 3Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. -Trek 's morgens de hele wapenrusting van God aan, zodat je aan het einde van de dag zal staan.
-Doe de helm des heils op en denk aan Gods gedachten over u,
-Trek de borstplaat van de gerechtigheid aan ... dat u de gerechtigheid van God in Christus Jezus bent,
-Uw lendenen omgord in waarheid
-Voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van vrede, -Geloof als uw schild van geloof tegen ALLE listen van de boze
-Het zwaard van de Geest, dat het woord van God is Efeziërs 6:10
Je strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de machten, tegen de wereldkrachten van deze duisternis, tegen de geestelijke krachten van goddeloosheid in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Soms lijken de obstakels waarmee we worden geconfronteerd natuurlijk, maar vaak hebben ze een diepere geestelijke wortel. Nogmaals, verdring de leugens van de vijand met de waarheid van Gods Woord. Christus en Zijn Woord zijn uw ankers!
Spreuken 23: 7 zegt: "Zoals een man denkt dat hij is." Gods Woord is medicijn voor ziel, geest lichaam. De duivel is een leugenaar is onder de voeten van de gelovigen.
Zijn hulpmiddelen zijn angst, ontmoediging, twijfel en bedrog, leugens en nog veel meer leugens!

4. Verplaats angst met liefde

Komt jouw belijdenis overeen met het Woord van God? Dit is zo
belangrijk om te weten wie je bent in Christus, belijd dit dagelijks,
want de vijand van je ziel wil dat je wandelt in inferioriteit,
onzekerheid en angst.
Verplaats angst met liefde en ontwikkel een sterke liefde door te wandelen in Gods genade.
Volmaakte liefde werpt onze angst (I Johannes 4:18) en wanneer we erkennen dat we al volmaakte liefde van Jezus Christus hebben ontvangen EN dat Hij ons de genade kan geven om volledig in liefde met onze vijanden te wandelen, zal Hij al onze strijd voeren voor ons. Nogmaals, onze strijd is niet met vlees en bloed, maar met de krachten van kwaad en duisternis op hoge plaatsen.
En al wandelen wij in het vlees, wij strijden niet in het vlees, want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk maar machtig door God voor het neerhalen van vestingen. 2 Korinthiërs 10:3-4. 3Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. De grootste kracht ter wereld is liefde en wanneer we in liefde wandelen, kan het alle angst verdringen ... onze keuze.

5. Wees snel om te vergeven!

Twee ingangen in ons leven voor de vijand om als obstakel te gebruiken, zijn onvergevingsgezindheid en niet-beleden zonde.
Als het niet wordt aangepakt, worden dit open portals voor de vijand om grote schade toe te brengen aan ons emotionele leven en kan dit leiden tot lichamelijke gevolgen voor de gezondheid. Romeinen 12: 9-21 Opwekking tot liefde
9De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 10Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, 11in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13bijdragend in de noden

der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 14Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 18Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 19Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Wanneer je deze situatie opnieuw aan de Heer overdraagt, zal hij je strijd voeren. Hij is een God van gerechtigheid en we moeten gerechtigheid aan Hem overlaten, het niet in onze eigen handen nemen. Diepe gewond komen door onvergevingsgezindheid. Niet alleen laat het me toe om vrij te wandelen, maar ik heb het ook keer op keer te veel zegeningen zien door dit te doen. Het is een keuze en ik weet dat het heel moeilijk kan zijn om de beslissing te nemen om dit te doen, maar hoe sneller je besluit om dit te doen, naar mijn mening, hoe beter je zal zijn.

6. Wees vurig en volhardend in gebed

Wees vurig in gebed en bid het levende, krachtige Woord van God. Gebed IS de taal van oorlogsvoering ... het Bloed van Jezus, de Naam van Jezus en het Woord van God.
Verzadig jezelf met de waarheid van Gods Woord ... dit zal olie in je lampen houden. Nogmaals, onthoud dat we geen oorlog voeren in het vlees omdat onze oorlogvoering niet vleselijk is maar geestelijk voor het neerhalen van bolwerken van de boze.

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en

 

scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Gods Woord is zo enorm krachtig dat het de doden kan opwekken, wonderbaarlijke transformatie op geestelijke, emotionele en fysieke niveaus kan veroorzaken en elke dode situatie tot leven kan brengen! Het krachtige gebed van een rechtvaardig persoon heeft veel nut.

 

7. Voeg intimiteit met God, vasten en aanbidding toe aan je geestelijk leven

Voeg toe intimiteit met God, vasten en lofprijs en aanbidding aan je dagelijkse routine.

 

8. Blijf in geloof

Blijf in geloof, volhard en rust in de Heer terwijl je op je uitkomst wacht.

Hij handelt namens degene die op hem wacht. Geloof is de valuta van de hemel. Na alles gedaan te hebben. Hij zal je gevechten bevechten en zo kun je Zijn rust binnengaan terwijl je op Hem wacht.

Mattheüs 9:29 29Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.
Hebreeën 10:38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven
2 Korinthiërs 5: 7 want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen Hebreeën 11: 6 En "zonder geloof is het onmogelijk God te behagen Hebreeën 11: 1 Geloof als de substantie der dingen hoopte, het bewijs van dingen die niet zijn gezien.

Zonder Doel Gaan We Door Strijd En Tegenslagen
PDF – 102,7 KB 458 downloads