Engelen, overheden & machten

Wij geloven in de  persoonlijkheid van engelen en dat ze een realiteit zijn . Wij geloven dat God de engelen heeft geschapen om Zijn dienaren en boodschappers te zijn (Nehemia 9: 6; Psalm 148: 2; Hebreeën 1:14). Wij geloven dat de persoonlijkheid van Satan en demonen bestaan. Satan is een gevallen engel die een groep engelen in rebellie tegen God leidde (Jesaja 14: 12-17; Ezechiël 28: 12-15). Hij is de grote vijand van God en de mens, en de demonen zijn zijn dienaren in het kwade. Hij en zijn demonen zullen voor eeuwig worden gestraft in de poel des vuurs (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10).

Ef. 6:12 “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Het is niet alleen dat God een strijd voert tegen de duivel maar ook de Engelen voeren een strijd tegen demonen.

Engelen zijn bovennatuurlijke, verstandelijke wezens...  Engelen treden, als bedienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van God van wie ze duidelijk zijn onderscheiden, en beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen. “Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.” Psalm 91:11, 12 “De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.” Psalm 34:7,

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?” Hebr. 1:14

Gods Engelen zijn blij dat ze de mens mogen dienen zij brengen licht in de duisternis en en dat maakt de mens dan ook blij als zij dat licht mogen ontdekken.