Jezus Christus

Wij geloven in de Godheid van de Heer Jezus Christus. Hij is de enige geïncarneerde God, Hij was God in menselijke vorm, het evenbeeld van de Vader, zijn Vader, die, zonder ophouden God te zijn, mens werd om te laten zien wie God is en het middel voor de zaligheid voor de mensheid te bieden (Mattheüs 1:21; Johannes 1:18; Kolossenzen 1:15).
 
Wij geloven dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest en werd geboren uit de maagd Maria (Mattheüs 1:23); dat Hij echt volledig God is en waarachtig ten volle mens is (Johannes 1: 1,14); dat Hij een volmaakt zondeloos leven leidde (1 Johannes 3: 5); en dat al zijn leringen waar zijn (Johannes 14: 6). Wij geloven dat de Here Jezus Christus aan het kruis stierf voor de hele mensheid (1 Johannes 2: 2) als een plaatsvervangend offer (Jesaja 53: 5-6). Wij zijn van mening dat Zijn dood voldoende is om redding te bieden aan allen die Hem als hun Redder ontvangen (Johannes 1:12, Handelingen 16:31); dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed dat Hij vergoten heeft, Zijn eigen bloed (Romeinen 5: 9; Efeziërs 1: 7); en dat het werd bevestigd door zijn letterlijke, fysieke opstanding uit de dood (Mattheüs 28: 6; 1 Petrus 1: 3).
 

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus naar de hemel is opgevaren in zijn verheerlijkte lichaam (Handelingen 1: 9-10) en dat Hij nu aan de rechterhand van God zit als onze Hogepriester en advocaat (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25).