Het overwinnen van bolwerken.
Je bent wat je geestelijk tot je neemt.

By Pastor Michel Bosman

Efeziërs 6:10 - 12
10Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Lukas 19:43-44
43Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen 44en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.

Hoe overwinnen wij de bolwerken van de boze?

1 Wanneer je voortdurend oefent en gelooft in een leugen, dan ben je in wat de Bijbel een 'bolwerk' noemt en God geeft je de kracht om daarvan los te breken.

2 Bolwerk, burcht, sterkte, bastion, borstwering, fort, schans, kasteel, toren, kracht, vasthoudendheid, een onneembare vesting.

3 Eén bolwerk van de boze wordt geformeerd door, argumenten, redeneringen, speculaties, theorieën, verbeeldingen, filosofieën, feiten, ideeën, en gecreëerde feiten.

4 Een bolwerk van de boze is een plaats, kasteel, waar de boze toergang heeft tot je gedachtes en je voedt met voortdurende leugens. Een plaats waarvan uit voortdurend wordt gewerkt.

5 Een bolwerk zijn leugens van de vijand verborgen in een menselijke redenering klaar om door ons goed te worden gekeurd en er mee in te stemmen.

6 Bolwerken zijn een plaats van veiligheid. Een comfort zone. We hebben bolwerken van de vijand en bolwerken van God.
Bolwerk van God is een plaats van veiligheid, een rustplaats en waar je nieuwe kracht op doet. Een plaats van waaruit je werkt en iets na jaagt.

7 Bolwerken zijn negatieve sterke structuren die voorkomen dat je hoort, ziet en waarneemt wat God je wil geven. Wat een bolwerk van de boze probeert te doen is je volledig te blokkeren van de dingen van God.

8 Mensen zijn soms zo comfortabel in hun teleurstellingen, falen, gemiste kansen, angsten en ziektes dat het een comfort zone wordt waar ze niet uit willen komen.

Het ontstaan van een bolwerk, het begin.

Het begint bij suggesties die de boze in je gedachten plaatst en je die gedachtes toe laat.
Je keurt het goed en het wordt een gedachtepatroon.
Je gaat er mee spelen en je gaat ze onderhouden, je begint het te voeden. Daarmee keur je de leugens van de vijand goed. Het wordt dan een bolwerk. Vervolgens begin je die gedachtes uit te spreken en medestanders te zoeken.

Bolwerken zijn altijd negatief.

Vanuit dit denken worden we negatief geformeerd en krijgen we een besluit of decreet van verwerping. Het decreet van verwerping is een resultaat van ongeloof of eerder, het decreet van verwerping resulteert in ongeloof.

Het begint allemaal bij een gedachte, die gedachte is een patroon. Het produceert een gewoonte. Gewoonte produceert een gedrag. Het gedrag produceert karakter. Je wordt wat je denkt. Je karakter word je bestemming.

Een gedachte kan je bestemming door God gegeven vernietigen.

2 Korintiërs 10:3-6
3Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Die zin, "goddelijke kracht om bolwerken te slopen ..." is absoluut noodzakelijk. En met een deel van de feedback die ik kreeg, denk ik dat het uitermate belangrijk is dat we langzamer gaan kijken en beter kijken wat dat betekent.

Bolwerken:

Persoonlijke bolwerken Culturele bolwerken Nationale bolwerken Denominatie bolwerken

Welke type bolwerk worstelen we elke dag mee?

 • Vrees voor mensen, bang voor wat andere mensen denken over ons. Reputatie waardoor je niets durft te zeggen of geen mening hebt.

 • Vrees vanuit traditie en religie

 • Mammon, Geld

 • Armoede, altijd tekorten hebben ongeacht hoeveel geld je verdient.

 • Rebellie, altijd ergens tegen zijn, tegenspreken en negatief zijn.

 • Ongeloof, grootste beledeging tegen God. (Ik geloof niet dat u

  dat kunt doen)

 • Vrees, voor een verscheidenheid aan dingen.

  Persoonlijke bolwerken, wat het u doet.
  1 Blokkeert uw geestelijke waarneming.
  2 Vrees. Het verandert uw gedrag, uw denken. Het vertelt u wat te doen of niet te doen.
  3 Limiteert Gods perspectief van uw toekomst. Zien geen geweldige toekomst voor zich.
  4 Depressie. Hopeloos voelen. Zonder hoop.
  5 Stopt u van progressie of vooruitgang in uw leven. We zijn in 2019 maar u spreekt alleen maar over de 90er jaren.
  6 Een bolwerk zal je stagneren, vertragen of wegstappen van je doel en bestemming.
  Mozes had het bolwerk van boosheid en sloeg de rots. Doordoor verloor hij zijn bestemming, het beloofde land.
  7 Heeft controle over u. U wordt niet meer geleid door de heilige Geest.
  8 Beperkt u als mens en kind van God in alle facetten van uw leven.

  Hoe overwinnen wij deze bolwerken.
  1
  Erken de gedachtes en het denken. Je kunt niet belijden als je niet erkent dat je een bolwerk hebt. Erkennen en belijden. En verwijder het bolwerk.
  2
  Belijd voor God de gedachtes die je hebt, je bolwerken. Noem de zonde bij de naam. We noemen zonde geen zone meer, maar issues. 3 Belijden is het veranderen van de manier hoe je denkt.
  Als je bolwerken koestert dan ben je zoals vliegen die op ontbinding af komen. Demonen zullen af komen op je bolwerken die je koestert. 4
  Belijden moet uit het hart komen. Het zal ontrafelen waar de vijand mee verbonden is.

5 Het is moeilijk voor iemand om te belijden als hij niet bereid is te sterven. Het is moeilijk om te belijden als je van die zonde houdt.
6
Ik kruisig mijn zonde.
7
Onbeleden zonde in ieder gebied zal een bolwerk bouwen.

8 Discipline en zelfcontrole is het deel wat God niet voor je kan doen. 9 Onderwerp of neem gevangen elke gedachten tegen Christus.
2 Korintiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

10 Wat doe je als ze voor jou komen? Bidden in de Geest.
1 Korintiërs 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
Bidden en spreken in tongen gaat voorbij elk argument ven redenering.
11 Prijs en loof de Heer.
Jesaja 61:1-3 1
1De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.
12 Verander de atmosfeer in je omgeving door lofprijs en aanbidding. 13 Heb voortdurend je gedachte vernieuwend.
Als je niet wordt vernieuwd in je denken dan zal je gaan herhalen waar je uit bent gekomen.

1. Gebondenheid begint met een leugen.
Soms is het iets dat je hebt gedaan of geloofd. Bij herhaling.

Soms komt het van je eigen vlees.
Soms is het demonische oorsprong - het wordt door de vijand gesuggereerd.
Soms is het een leugen uit je omringende of eigen cultuur.

Soms is het iets dat totaal buiten je macht ligt en helemaal niet jouw schuld, maar Satan gebruikt dat moment om een beetje steun te zoeken, een zaadje van zelftwijfel te planten, om een bolwerk in je leven te bouwen.

2. De leugen wordt een basis voor een bolwerk van leugens.

Je bent niet verantwoordelijk voor dingen die anderen je hebben aangedaan. Ooit.

Maar jij bent verantwoordelijk voor

• wat je gelooft over God, jezelf en anderen • je hart naar God verharden
• anderen pijn doen

3. Vrijheid begint wanneer we ons bekeren.

2 Korintiërs 7:10 HTB
8Ik heb geen spijt dat ik u met mijn brief verdriet heb gedaan, al had ik dat eerst wel. Dat verdriet heeft gelukkig niet lang geduurd. 9Nu ben ik blij dat ik die brief heb gestuurd, niet omdat ik u er verdriet mee heb gedaan, maar omdat u zich daardoor tot God hebt gewend. Het verdriet dat u voelde, was zoals God het wilde. Daardoor hoef ik u straks niet nog eens pijn te doen. 10Soms gebruikt God verdriet om

een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon, werelds verdriet leidt tot de dood. 11U ziet hoe dit verdriet, dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen die de zonde had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan.

En hoe heb je berouw? Het patroon wordt getoond wanneer Jezus, door Johannes, tot de gemeentes in Openbaring spreekt ...

Openbaring 2:5
5Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. (1) Bedenk waar je vandaan bent gevallen, en vervolgens (2) keer terug en (3) doe wat je eerst deed.

Zie die drie stappen tot bekering?
1. Erken en belijd je zonden en misstappen.
2. Keer terug naar God van de zonde.
3. Leef de toewijding tot heiligheid na die je net hebt gemaakt.

4. Vrijheid groeit door de genade.
Een van de grote problemen is dat we God niet zien als een God van genade. Maar Jezus kwam om de Godheid volledig en perfect weer te geven. Wat je ook in Jezus ziet, is de waarheid over God. En hij kwam "vol van genade en waarheid" en heeft ons gezegend "uit de volheid van zijn genade".

Johannes 1:14, 16
14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15Johannes

heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Het Woord werd een mens en leefde vol van genade en waarheid onder ons. We zagen zijn glorie, de glorie die hij ontving als de enige Zoon van de Vader ... Uit de volheid van zijn genade heeft hij ons allen gezegend, ons de ene zegen na de andere.

Wanneer je begint te begrijpen wie God werkelijk is en je ziet hem als de auteur van de waarheid die je vrij maakt evenals de gever van de genade die je toestaat om te bloeien, dan zul je onder floreren in vrijheid!

5. Vrijheid blijft bestaan naarmate we in meer waarheid leven.

Johannes 8: 31-32
31Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Je bent echt mijn discipelen als je trouw blijft aan mijn leringen. En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden.

Elke leugen die de vijandelijke planten kunnen worden bestrijden met de bron van Gods Woord. Het is ons "zwaard van de Geest", weet je nog?

En het begint allemaal met de grootste waarheid van alles ... de waarheid over uw verlossing door het bloed van Jezus Christus!

Romeinen 8: 1-2 Boodschap
Het leven door de Geest
1Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Met de komst van Jezus, de Verlosser, is dat noodlottige dilemma opgelost. Degenen die binnengaan in het bestaan van Christus - hier voor ons hoeven niet langer te leven onder een continue, laaggelegen zwarte wolk. Er is een nieuwe kracht in gebruik. De Geest van het leven in Christus heeft, als een krachtige wind, de lucht prachtig schoongemaakt en bevrijdt u van een door de wol geverfd leven van wrede tirannie in de handen van zonde en dood.

Als je nooit je geloof en vertrouwen in Jezus hebt gesteld, vandaag is de dag!
Als je in slavernij hebt geleefd, is het tijd om te bekennen, je te bekeren en in de waarheid te wandelen!

De Geestelijke Wapenrusting
PDF – 121,6 KB 477 downloads